தமிழக அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சார்பில் சிறந்த கவிதை நூலுக்கான விருது

தமிழக அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சார்பில் சிறந்த கவிதை நூலுக்கான விருது

தேசிய விருதாளர், தமிழ்செம்மல், கவிஞர். தங்கம் மூர்த்தி அவர்களின் “தேவதைகளால் தேடப்படுபவன்“ என்று கவிதை நூலுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.